Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Generalforsamling

Haderslev Starup CK
21. november, 2018, 18.30. Starup Skole

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

*forslag til “4. Behandling af forslag” skal være formanden i hænde senest d. 13. november, 2018

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Kommentar/forslag fra bestyrelsen:

Punkt 4):
– Forslag 1: Paragraf 5 ændres til:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af forslag
5. Valg af Bestyrelsesmedlemmer, for 2 år.
6. Valg af Revisor, for 1 år.
7. Eventuelt

– Forslag 2: Paragraf 7.1, laves om således at der er 5 bestyrelsesmedlemmer i fremtiden. Der vælges 3 i lige år, og 2 i ulige år, gældende med omgående virkning.

Punkt 6):
Jeppe Tolbøll, Nielsjørn Gotthardsen, Christian Kynde, Flemming West Rohden og John Bramsen ønsker ikke genvalg.
Alan Fyrstenberg Thomsen og Michael Engberg ønsker genvalg.
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og to bestyrelsesmedlemmer for 1 år, såfremt at Forslag 2 vedtages.

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i Haderslev- Starup Cykelklub 6100 afholdt den 5. september 2018 på Starup Skole

Der deltog 38 medlemmer i generalforsamlingen

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Den afgående bestyrelses orientering
 3. Valg af ny bestyrelse (7 medlemmer)
 4. Eventuelt

  

Ad.1

Bestyrelsen foreslog Claus Dall, der blev valgt til dirigent uden modkandidat. Dirigenten konstaterede herefter at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt

Ad. 2

På vegne af bestyrelsen redegjorde bestyrelsesformand Jeppe Tolbøll for indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, samt hvorfor bestyrelsen ikke længere føler, at de har opbakning blandt klubbens medlemmer og derfor ønsker at træde tilbage.

Efter bestyrelsens orientering fulgte en længere debat. Generalforsamlingen udtrykte forståelse og opbakning til bestyrelsen, men tilkendegav også ønsker om at der bør ske ændringer i klubbens aktiviteter og ambitionsniveau.

For at give bestyrelsen mulighed for at reflektere over generalforsamlingens tilbagemeldinger, besluttede dirigenten at tage ti minutters timeout

Efter timeouten stillede bestyrelsens følgende forslag:

 • Bestyrelsen fortsætter frem til den ordinære generalforsamling.
 • Inden den ordinære generalforsamling afholdes der et seminar for klubbens medlemmer, hvor klubbens værdier, ambitionsniveau, tilføre klubben ny energi etc. drøftes og nedfælges som klubbens fremtidige værdigrundlag-
 • Bestyrelsen sørger for at finde et sted, forplejning samt at finde en ekstern proceskonsulent til at gennemfører seminariet. Dato meldes hurtigt ud.
 • Såfremt, der ikke er den fornødne opbakning fra medlemmerne til at deltage i seminariet vil klubbens fortsatte virke blive sat på dagsordenen på den kommende ordinære generalforsamling

Beslutning:

 • Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag.

 

Ad.3

Punktet udgik

Ad 4

Punktet udgik

Da punkt 3 og 4 udgik, kunne dirigenten afslutte den ekstraordinære generalforsamling.

Ref. Thor Lange

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Idet bestyrelsen for Haderslev-Starup Cykelklub (HS6100) ikke mener at have den fornødne opbakning blandt klubbens medlemmer, har den samlede bestyrelse besluttet at fratræde samtlige bestyrelsesposter.
Klubbens medlemmer indkaldes derfor – jævnfør klubbens vedtægter paragraf 6 stykke 1 – til  ekstraordinær generalforsamling i Haderslev Starup Cykelklub  onsdag den 5. september kl. 18.00 på Starup Skole, med henblik på at få valgt en ny bestyrelse, der kan fungere frem mod den ordinære generalforsamling.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Den afgående bestyrelses orientering
3. Valg af ny bestyrelse (7 personer),
4. Eventuelt.

Vedrørende Lang Lørdag og Motionstræningstider

LANG LØRDAG:

Årets første “Lang Lørdag” bliver kørt Lørdag d. 5. maj. Turen går til Ribe. Vi søger en kaptajn eller 2 der vil påtage sig opgaven. Vi skal prøve om vi kan ramme Ribe nogenlunde samtidig til et bagerstop i Ribe, som bliver på klubbens regning

Når vi rammer Haderslev kan man køre hjem eller være med til fælles grillpølse med en kold øl ude ved Nielsjørn Gotthardsen. Dette vil være på Marstrup Møllevej 50. Vedrørende grillpølse, giv dog lige Nielsjørn besked om du kommer så han er sikker på at der er pølser nok på 27784004. Har du lyst til at tage en kaptajn-tjans til Ribe-turen så ring lige ledes på samme nummer 🙂 

Vi opfordrer ALLE til at komme i officielt HS6100-klubtøj på vores “Lang Lørdag” da det ser så flot ud, over for vores sponsorer.

ÆNDRIG AF TRÆNINGSTIDER:

På onsdag d. 2. maj, vil vi igen køre kl. 18.00, og således fremadrettet hver mandag og onsdag, og med kl. 10.00 om lørdagen. Stederne vil stadig være de samme med Hertug Hans Plads om mandagen, mens onsdag og lørdag er fra Starup Skolegård.

Tilmeldingen til Harzen 2018 er åben!

Så er tilmelding til Harzen 2018 åben.

Dato: 31. maj til 3. juni. Afgang torsdag aften og hjemrejse søndag. Vi forventer at alle der tager med er med HELE turen 🙂

Med i prisen 1500 kr. får du:
– Kørsel inkl. tur/retur
– Morgenmad og aftens mad.
– Dobbeltværelser i Braunlage

Der er booket til 24 personer, så først til mølle 🙂

KAN DU LIGGE BIL TIL, SÅ SKRIV DET MED I TILMELDING. DER BLIVER BETALING PR. PERSON MAN TAGER MED! 🙂 

Tilmelding senest 15. april til:
Nielsjørn Gotthardsen

Njg@ommen-moller.dk – 27 78 40 04

Opstart af motionstræning + yderligere info

Sæsonen står nu for døren, efter en marts som har været rigtig hård ved os vejrmæssigt. MEN nu kan og vil vi ikke udskyde mere, og derfor køres der nu på de smalle dæk igen fra og med på lørdag.

TRÆNING:
LØRDAG 31. marts:
Der køres fra Starup Skolegård kl. 10.00, og en tur på ca. 2 timer. Der vil IKKE være suppe og kaffe bagefter, da vi ingen har fundet til tjansen! 🙂

Fra lørdag vil der fremadrettet være kørsel fra skolegården kl. 10.00 hver lørdag.

MANDAG 2. april:
Der køres fra HERTUG HANS PLADS hver mandag i løbet af sæsonen – mødested ved møntvaskeriet. Afgang bliver i april (og september kl. 17.30), og fra maj og fremadrettet kl. 18.00.

 

ONSDAG 4. april:
Der køres fra STARUP SKOLEGÅRD hver onsdag i løbet af sæsonen. Afgang bliver i april (og september kl. 17.30), og fra maj og fremadrettet kl. 18.00.

 

GENERELLE OPLYSNINGER TIL HVER TRÆNING!

Der bestræbes på at der kun køres omkring 2 timers træning ved hvert træningspas. Det er en beslutning bestyrelsen har truffet i samråd med en del af vores kaptajner, efter medlemsfrafald. Vi vurderer at folk bliver væk fra træningen når de ikke kender den præcisetræningstid, så det er vigtigt at folk ved hvornår de møder, og hvornår de ca. er hjemme. De sidste par år har vi oplevet ture der gik mellem 50 og 90 km på hverdagsaftener. Det gør vi op med fra nu af. Man skal ikke tage en kaptajntjans, hvis man ikke kan acceptere dette.

Hver 1. lørdag i måneden vil der være LANG LØRDAG, startende fra lørdag d. 5. maj. Mere info herom senere.

 

TØJ:
Husk at vi stadig har tøj til 50 % af normalpris, bortset fra overdele. Hør Michael Engberg om hvilke størrelser vi har på lager.

HJEMMESIDE:
I løbet af påsken vil der på hjemmeside komme en aktivitetskalender, hvor I kan se alle aktiviteter, som fx Harzen, Lang lørdag, Næsløbet, Licensløbet, etc, etc.

 

Mvh
Bestyrelsen

Mulighed for at købe klubtøj til halv pris

Bestyrelsen har besluttet at klubben ikke længere skal have tøj på lager.

Derfor har du nu mulighed for at købe alt tøj vi har på lager til halv pris. Eneste tøj som ikke kan købes til halv pris er korte bukser og korte bluser.

For at købe tøjet skal du skrive antal og størrelse på det ønskede tøj til Michael Engberg. Adressen er michael.engberg1973@gmail.com.

Herefter vil du få besked om tøjet er på lager eller ej, samt hvor og hvornår du kan hente tøjet.

Dette tøj er på lager:

Kort jersey PRO
Lang jersey
Vinterjakke
Vindvest
Sommerhandsker
Vinterhandsker
Løse ben
Løse arme
Strømper
Bib knickers
Dame buks kort
Bib knickers dame
Lange bukser
Lange bukser med vindstopper
Fantomdragt

Billeder og oprindelig pris kan ses her: http://hs6100.dk/toej/

Referat fra den ordinære generalforsamling i Haderslev Starup Cykelklub

– afholdt den 15. november 2017 på Starup Skole, kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

Rene Steenberg Olsen blev på bestyrelsen opfordring valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dernæst gennemgik dirigenten dagsordenen og principper for valgprocedure.

 

2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

På vegne af bestyrelsen fremlagde Jeppe Tolbøll bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt referatet som særskilt bilag. Se længere nede.

Beslutning: Bestyrelsens beretning taget til efterretning.

 

3) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Klubbens kasserer Allan Fyrstenberg Thomsen gennemgik det reviderede og underskrevne årsregnskab, der er vedlagt referatet som særskilt bilag, se længere nede.

Bemærkning til regnskabet: Der er en forholdsvis stor egenkapital. Dette udspringer af et ønske om fremadrettet at have en fornuftig likviditet til tøjindkøb, så klubben ikke som tilfældet var sidst, må optage lån.

Beslutning: Årsregnskabet blev godkendt.

 

4) Behandling af indkomne forslag

Beslutning: Punktet udgår, da der ikke er indkommet forslag til behandling.

 

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent (450,- kr.) i 2018

Beslutning: Vedtaget

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

 

På valg fra den siddende bestyrelse er:

 • Hans Christian Iversen – modtager ikke genvalg
 • Jeppe Tolbøll – modtager genvalg
 • Jørn Lang – modtager ikke genvalg
 • Kasper Sørensen – modtager ikke genvalg

 

Der var følgende kandidater til bestyrelsen:

 • Michael Kohberg
 • Flemming Vest
 • John Bramsen
 • Christian Kynde
 • Jeppe Tolbøll

Kandidaterne fik lejlighed til inden valghandlingen kort at fortælle forsamlingen om de mærkesager, de vil arbejde for i et bestyrelsesarbejde. Valghandlingen foregik skriftligt.

Valgt til bestyrelsen for 2 år blev:

 • Flemming Vest
 • John Bramsen
 • Christian Kynde
 • Jeppe Tolbøll

(Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde)

 

7) Valg af revisor for 1 år.

På valg er Brian Hansen, der ønskede at stille op igen

Beslutning: Brian Hansen blev genvalgt

 

8) Eventuelt

 • Bestyrelsen benyttede lejligheden til at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen.
 • Tildeling af pokaler: Pointpokal: Christian Wilkens (senior) og Jonas Larsen (B&U); Fidus vandrepokal: Jørgen Søndergaard

 

Dirigenten kunne derefter takke for god ro og orden og erklære generalforsamlingen for afsluttet. Generalforsamlingen sluttede kl. 19.47. Der deltog 24 stemmeberettiget i generalforsamlingen.

9) Fri snak/Emne snak (uden for referat)

Referat: Thor Lange

 

Bestyrelsens beretning 2017:

 

Endnu en sæson går på hæld, og det er nu tid til at lave et kort tilbageblik over de succeser og udfordringer vi har haft i klubben.

Vi startede sæsonen ud med den obligatoriske bakketræning, som i år var ret velbesøgt, da vinteren var forholdsvis mild.

I marts startede vi op med træningen fra Starup Skole om lørdagen, før en 15 mand, plus det løse, drog til Frankrig for at køre i Alsace. Desværre var der ikke så mange med som der plejede, men vi fik kørt i 2 hold dernede, og da vi for engangsskyld ikke havde regnvejr, gav det en rigtig fin tur.

Herefter tog sæsonen virkelig godt fat og motionstræningen kørte stabilt 3 gange i ugen, men vi oplevede desværre, at der flere gange var problemer med inddelingen af hold, på trods af at vi prøvede at råbe folk op i skolegården. Som konsekvens heraf vil vi arbejde hen mod at vi laver 2 hold i fremtiden, uanset hvem der møder op.

Samtidig blev der genindført ”Lang Lørdag”, men vi var nok ikke gode nok i bestyrelsen til at få det reklameret ud, da Facebook nok ikke altid er den bedste løsning for at kommunikere det ud, har vi erkendt. Dog skal vi huske på, at hvis ”Lang Lørdag” skal have en eksistensberettigelse, så skal vi måske overveje om vi skal køre mindre kilometer til den normale motionstræning, da flere lørdage faktisk var tættere på 100 km end 60 km.

I maj var der også en fast skare der drog til Harzen og så vidt jeg ved, var den tur nøjagtig som den plejer, både hvad der angår cykelture, og alkohol.

Vi havde så herefter vores Haderslev Næs-motionsløb, som i år skuffede med blot 80 deltagere, inklusiv egne medlemmer. Min analyse på dette, var den katastrofale måde DCUs tidtagning behandlede os på, ved at flytte os fra den ene tilmeldingsplatform til en anden uden at give os besked indtil 2 uger før løbet. Det skal vi have rettet op til næste år, før det giver mening at blive ved med at bruge så mange timer på at forberede løbet.

Vi har selvfølgelig også afholdt flere af vores normale arrangementer som Stjerneløbet og Jørn Langs Helved-tur, og vores årlige licensløb, som sædvandligt blev rost af kommisærerne fra DCU. Sådan et arrangement kunne slet ikke lykkedes uden hjælp fra jer frivillige, så kæmpe skulderklap til jer og jeres sidemand. Sidst men ikke mindst sluttede vi sæsonen af med afslutningsenkeltstarten, men her var der ikke den helt store opbakning. Og det samme galt egentlig julefrokosten her i fredags.

Nu skal det selvfølgelig ikke lyde som om at alt er negativt, for der var jo stor tilslutning til fx Jørgen Søndetgaards Rømø-tur, samt turen til Krusmølle, som var en af de lange lørdage! Og netop sådanne ture synes vi i bestyrelsen jo, er rigtig fede, da det jo rigtig viser vores klub flot frem!

Faktisk snakkede vi i bestyrelsen om, at vi ikke følte at opbakningen til vores arrangementer var så stor som tidligere. Og vi er faktisk lidt forvirret over hvorfor? Er vi for dårlige til at melde det ud, eller har vi blot for mange arrangementer, så vi lidt metaforisk fordeler vores smør på et for stort brød, og derved udtynder det? Det synes jeg måske vi skal snakke om, når vi er færdige med generalforsamlingen og har vores emne/frie snak.

Sidst men ikke mindst har vores licensryttere i år haft ganske gode resultater. Lige pt. har vi 4 ryttere i landets anden bedste række, og så sendt som for en måned siden kom Jonas Larsen ind i U17-landsholdstruppen.
Tak for i år!

 

Regnkab:

Indkaldelse til generalforsamling i Haderslev Starup Cykelklub

Hermed indkaldelse til generalforsamling. Da vi har 3 ud af 4 bestyrelsesmedlemmer som er på valg, så ser vi gerne, at folk allerede gør sig tanker om at eventuel bestyrelsesarbejde er noget for jer! 🙂

Vi modtager gerne forslag.

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være Formanden (jtolboll@gmail.com) i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

 

GENERALFORSAMLING

Haderslev Starup CK
15. november, 2017, 19.00.
Starup Skole

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

3) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4) Behandling af forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

7) Valg af revisor for 1 år.

8) Eventuelt

9) Fri snak/Emne snak

Invitation til Julefrokost 2017

Hej alle.
Bestyrelsen har i år valgt at der skal arrangeres julefrokost for klubbens medlemmer.

STED: STARUP HALLENS KANTINE
DATO: 10. NOVEMBER
TID: 18.00
PRIS: 100 kr.

Da klubben i år ikke har ydet tilskud til nogle løb, vælges der at der blot skal være en egenbetaling på 100 kr. for maden, som vi har bestilt udefra. Drikkelse købes i Hallens kantine, som hvert medlem selv betaler.

TILMELDING TIL: Michael Engbjerg på mail: michael.engberg1973@gmail.com
BETALING TIL: Michael Engberg på Mobilepay – 41 93 97 35
SENEST TILMELDING: SØNDAG D. 22. OKTOBER

Vi håber at se rigtig mange, til en hyggelig dag!