Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Generalforsamling

Haderslev Starup CK
21. november, 2018, 18.30. Starup Skole

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

*forslag til “4. Behandling af forslag” skal være formanden i hænde senest d. 13. november, 2018

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Kommentar/forslag fra bestyrelsen:

Punkt 4):
– Forslag 1: Paragraf 5 ændres til:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af forslag
5. Valg af Bestyrelsesmedlemmer, for 2 år.
6. Valg af Revisor, for 1 år.
7. Eventuelt

– Forslag 2: Paragraf 7.1, laves om således at der er 5 bestyrelsesmedlemmer i fremtiden. Der vælges 3 i lige år, og 2 i ulige år, gældende med omgående virkning.

Punkt 6):
Jeppe Tolbøll, Nielsjørn Gotthardsen, Christian Kynde, Flemming West Rohden og John Bramsen ønsker ikke genvalg.
Alan Fyrstenberg Thomsen og Michael Engberg ønsker genvalg.
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og to bestyrelsesmedlemmer for 1 år, såfremt at Forslag 2 vedtages.