Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i Haderslev- Starup Cykelklub 6100 afholdt den 5. september 2018 på Starup Skole

Der deltog 38 medlemmer i generalforsamlingen

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Den afgående bestyrelses orientering
  3. Valg af ny bestyrelse (7 medlemmer)
  4. Eventuelt

  

Ad.1

Bestyrelsen foreslog Claus Dall, der blev valgt til dirigent uden modkandidat. Dirigenten konstaterede herefter at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt

Ad. 2

På vegne af bestyrelsen redegjorde bestyrelsesformand Jeppe Tolbøll for indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, samt hvorfor bestyrelsen ikke længere føler, at de har opbakning blandt klubbens medlemmer og derfor ønsker at træde tilbage.

Efter bestyrelsens orientering fulgte en længere debat. Generalforsamlingen udtrykte forståelse og opbakning til bestyrelsen, men tilkendegav også ønsker om at der bør ske ændringer i klubbens aktiviteter og ambitionsniveau.

For at give bestyrelsen mulighed for at reflektere over generalforsamlingens tilbagemeldinger, besluttede dirigenten at tage ti minutters timeout

Efter timeouten stillede bestyrelsens følgende forslag:

  • Bestyrelsen fortsætter frem til den ordinære generalforsamling.
  • Inden den ordinære generalforsamling afholdes der et seminar for klubbens medlemmer, hvor klubbens værdier, ambitionsniveau, tilføre klubben ny energi etc. drøftes og nedfælges som klubbens fremtidige værdigrundlag-
  • Bestyrelsen sørger for at finde et sted, forplejning samt at finde en ekstern proceskonsulent til at gennemfører seminariet. Dato meldes hurtigt ud.
  • Såfremt, der ikke er den fornødne opbakning fra medlemmerne til at deltage i seminariet vil klubbens fortsatte virke blive sat på dagsordenen på den kommende ordinære generalforsamling

Beslutning:

  • Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag.

 

Ad.3

Punktet udgik

Ad 4

Punktet udgik

Da punkt 3 og 4 udgik, kunne dirigenten afslutte den ekstraordinære generalforsamling.

Ref. Thor Lange