Referat fra den ordinære generalforsamling i Haderslev Starup Cykelklub

– afholdt den 15. november 2017 på Starup Skole, kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

Rene Steenberg Olsen blev på bestyrelsen opfordring valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dernæst gennemgik dirigenten dagsordenen og principper for valgprocedure.

 

2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

På vegne af bestyrelsen fremlagde Jeppe Tolbøll bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt referatet som særskilt bilag. Se længere nede.

Beslutning: Bestyrelsens beretning taget til efterretning.

 

3) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Klubbens kasserer Allan Fyrstenberg Thomsen gennemgik det reviderede og underskrevne årsregnskab, der er vedlagt referatet som særskilt bilag, se længere nede.

Bemærkning til regnskabet: Der er en forholdsvis stor egenkapital. Dette udspringer af et ønske om fremadrettet at have en fornuftig likviditet til tøjindkøb, så klubben ikke som tilfældet var sidst, må optage lån.

Beslutning: Årsregnskabet blev godkendt.

 

4) Behandling af indkomne forslag

Beslutning: Punktet udgår, da der ikke er indkommet forslag til behandling.

 

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent (450,- kr.) i 2018

Beslutning: Vedtaget

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

 

På valg fra den siddende bestyrelse er:

 • Hans Christian Iversen – modtager ikke genvalg
 • Jeppe Tolbøll – modtager genvalg
 • Jørn Lang – modtager ikke genvalg
 • Kasper Sørensen – modtager ikke genvalg

 

Der var følgende kandidater til bestyrelsen:

 • Michael Kohberg
 • Flemming Vest
 • John Bramsen
 • Christian Kynde
 • Jeppe Tolbøll

Kandidaterne fik lejlighed til inden valghandlingen kort at fortælle forsamlingen om de mærkesager, de vil arbejde for i et bestyrelsesarbejde. Valghandlingen foregik skriftligt.

Valgt til bestyrelsen for 2 år blev:

 • Flemming Vest
 • John Bramsen
 • Christian Kynde
 • Jeppe Tolbøll

(Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde)

 

7) Valg af revisor for 1 år.

På valg er Brian Hansen, der ønskede at stille op igen

Beslutning: Brian Hansen blev genvalgt

 

8) Eventuelt

 • Bestyrelsen benyttede lejligheden til at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen.
 • Tildeling af pokaler: Pointpokal: Christian Wilkens (senior) og Jonas Larsen (B&U); Fidus vandrepokal: Jørgen Søndergaard

 

Dirigenten kunne derefter takke for god ro og orden og erklære generalforsamlingen for afsluttet. Generalforsamlingen sluttede kl. 19.47. Der deltog 24 stemmeberettiget i generalforsamlingen.

9) Fri snak/Emne snak (uden for referat)

Referat: Thor Lange

 

Bestyrelsens beretning 2017:

 

Endnu en sæson går på hæld, og det er nu tid til at lave et kort tilbageblik over de succeser og udfordringer vi har haft i klubben.

Vi startede sæsonen ud med den obligatoriske bakketræning, som i år var ret velbesøgt, da vinteren var forholdsvis mild.

I marts startede vi op med træningen fra Starup Skole om lørdagen, før en 15 mand, plus det løse, drog til Frankrig for at køre i Alsace. Desværre var der ikke så mange med som der plejede, men vi fik kørt i 2 hold dernede, og da vi for engangsskyld ikke havde regnvejr, gav det en rigtig fin tur.

Herefter tog sæsonen virkelig godt fat og motionstræningen kørte stabilt 3 gange i ugen, men vi oplevede desværre, at der flere gange var problemer med inddelingen af hold, på trods af at vi prøvede at råbe folk op i skolegården. Som konsekvens heraf vil vi arbejde hen mod at vi laver 2 hold i fremtiden, uanset hvem der møder op.

Samtidig blev der genindført ”Lang Lørdag”, men vi var nok ikke gode nok i bestyrelsen til at få det reklameret ud, da Facebook nok ikke altid er den bedste løsning for at kommunikere det ud, har vi erkendt. Dog skal vi huske på, at hvis ”Lang Lørdag” skal have en eksistensberettigelse, så skal vi måske overveje om vi skal køre mindre kilometer til den normale motionstræning, da flere lørdage faktisk var tættere på 100 km end 60 km.

I maj var der også en fast skare der drog til Harzen og så vidt jeg ved, var den tur nøjagtig som den plejer, både hvad der angår cykelture, og alkohol.

Vi havde så herefter vores Haderslev Næs-motionsløb, som i år skuffede med blot 80 deltagere, inklusiv egne medlemmer. Min analyse på dette, var den katastrofale måde DCUs tidtagning behandlede os på, ved at flytte os fra den ene tilmeldingsplatform til en anden uden at give os besked indtil 2 uger før løbet. Det skal vi have rettet op til næste år, før det giver mening at blive ved med at bruge så mange timer på at forberede løbet.

Vi har selvfølgelig også afholdt flere af vores normale arrangementer som Stjerneløbet og Jørn Langs Helved-tur, og vores årlige licensløb, som sædvandligt blev rost af kommisærerne fra DCU. Sådan et arrangement kunne slet ikke lykkedes uden hjælp fra jer frivillige, så kæmpe skulderklap til jer og jeres sidemand. Sidst men ikke mindst sluttede vi sæsonen af med afslutningsenkeltstarten, men her var der ikke den helt store opbakning. Og det samme galt egentlig julefrokosten her i fredags.

Nu skal det selvfølgelig ikke lyde som om at alt er negativt, for der var jo stor tilslutning til fx Jørgen Søndetgaards Rømø-tur, samt turen til Krusmølle, som var en af de lange lørdage! Og netop sådanne ture synes vi i bestyrelsen jo, er rigtig fede, da det jo rigtig viser vores klub flot frem!

Faktisk snakkede vi i bestyrelsen om, at vi ikke følte at opbakningen til vores arrangementer var så stor som tidligere. Og vi er faktisk lidt forvirret over hvorfor? Er vi for dårlige til at melde det ud, eller har vi blot for mange arrangementer, så vi lidt metaforisk fordeler vores smør på et for stort brød, og derved udtynder det? Det synes jeg måske vi skal snakke om, når vi er færdige med generalforsamlingen og har vores emne/frie snak.

Sidst men ikke mindst har vores licensryttere i år haft ganske gode resultater. Lige pt. har vi 4 ryttere i landets anden bedste række, og så sendt som for en måned siden kom Jonas Larsen ind i U17-landsholdstruppen.
Tak for i år!

 

Regnkab: